Algemene voorwaarden 

Algemene verkoopsvoorwaarden


 1. Door zijn aankoop, zijn bestelling en/of plaatsing aanvaardt de klant de verkoopsvoorwaarden, inclusief de leveringsvoorwaarden, welke hieronder worden vermeld, behoudens schriftelijke en door beide partijen ondertekende afwijking vermeld op de voorzijde van de bestelbon en/of factuur. Deze verkoopsvoorwaarden gaan boven de verkoopsvoorwaarden van klanten en/of derden.

 2. Ongeacht de verzendingswijze of -voorwaarden, worden de goederen steeds verzonden op risico van de klant, zodat vanaf en tijdens de verzending de klant alle verantwoordelijkheid voor verlies, vernietiging of verdwijning ervan draagt.

 3. Bij levering keurt de klant zelf of zijn lasthebber of zijn aangestelde(n) de goederen. Zo geen opmerkingen worden genoteerd op de afleveringsbon, geldt dit als stilzwijgende aanvaarding van de goederen. De datummelding op de afleveringsbon verbindt de klant behoudens tegenbewijs. Bewerking of plaatsing/installatie van de geleverde goederen door de klant zelf, zijn lasthebber of aangestelde gelden steeds als definitieve aanvaarding.

 4. Klachten betreffende de goederen, (andere dan zichtbare gebreken cfr. Art. 3) levering of plaatsing/installatie moeten worden bekendgemaakt via aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering, plaatsing/installatie en alleszins voor voortverkoop. Klachten schorsen de betalingsverplichting niet. Een eventuele terugname van de goederen door RapidElectro BVBA houdt geen enkele erkenning van de gegrondheid van de aanspraken van de klant in. Uiteraard strekt de vrijwaringsplicht van RapidElectro BVBA m.b.t. de gebreken in de geleverde goederen, zich niet verder uit dan deze van de leveranciers van RapidElectro BVBA waarbij bovendien de verantwoordelijkheid van RapidElectro BVBA nooit het eenvoudig vervangen van de gebruikte/geleverde goederen kan overschrijden.

 5. De leverings- of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden RapidElectro BVBA niet. Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot een enige schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Omstandigheden onafhankelijk van RapidElectro BVBA verlengen in elk geval de leverings- of uitvoeringstermijnen. Bij uitstel van levering of plaatsing, draagt de klant de kosten die dit uitstel meebrengt en worden de risico's die dit uitstel meebrengt tijdens de periode van uitstel door de klant gedragen.

 6. Alle fakturen en leveringen zijn contant te betalen. Per uitzondering kan een factuur met een betaal termijn van vijftien dagen opgemaakt worden. Waarbij vanaf de 7de dag 2% krediet aangerekend wordt. De klant kan geen enkel bedrag inhouden als waarborg. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlsrente verschuldigd ten belope van 10% jaarlijks. Tevens is er als schadevergoeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het faktuurbedrag met een minimum van € 50.00 onverminderd alle eventuele gerechts- en uitvoeringskosten. Het opstellen van een wissel betekent geen schuldvernieuwing, noch afwijking van de plaats van betaling, noch afwijking van de verdere bevoegdheidsclausule. Het protest tegen de faktuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de faktuurdatum met opgave van datum en nummer van de faktuur.

 7. Alle opdrachten en/of diensten uitgevoerd door de verkoper en waarvoor niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, worden uitgevoerd in regie aan een uurloon zoals gebruikelijk in de betreffende sector.

 8. In geval van annulatie is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 50.00 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud een hogere schadevergoeding te eisen bij bewezen hogere schade.

 9. In afwijking van art. 1583 B.W. behoudt RapidElectro BVBA de eigendom van de goederen, zolang de geleverde en/of geplaatste goederen niet volledig betaald zijn. Zelfs na hun incorporatie blijven de goederen die geleverd en/of geplaatst zijn in het kader van de overeenkomst eigendom van RapidElectro BVBA, RapidElectro BVBA kan tot de volledige betaling de goederen weer losmaken/afkoppelen en terugnemen. Tot volledige betaling is de klant slechts houder van de goederen. Zo RapidElectro BVBA per aangetekend schrijven beroep wenst te doen op dit recht van terugneming wordt de klant geacht van dit beroep kennis te hebben 2 dagen na de verzending ervan. Wissels en cheques worden slechts als betaling beschouwd wanneer ze verzilverd worden. Aangaande de aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of verdwijning verwijst RapidElectro BVBA naar art. 2 van de algemene voorwaarden dewelke tevens geldt bij overmacht.

 10. Bij niet-betaling behoudt RapidElectro BVBA zich het recht om verdere leveringen, plaatsingen, prestaties of diensten stop te zetten totdat het saldo van de openstaande rekeningen tot nihil is gereduceerd, met uitzondering van de aangevraagde en door RapidElectro BVBA schriftelijk goedgekeurde krediet-overeenkomsten.

 11. Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt RapidElectro BVBA zich tevens het recht om zonder enige schadevergoeding de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde/geleverde gedeelte.

 12. RapidElectro BVBA behoudt zich tevens het recht om zonder enige schadevergoeding de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

 13. Zelfs zo deze verkoops- of aannemingsovereenkomst ontbonden zou worden, worden de betaalde voorschoten gecompenseerd met de reeds uitgevoerde leveringen en werken en de overige kosten en schade.

 14. Bij verlies van kredietwaardigheid (bvb. Faillisement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, invereffeningstelling, schuldenregeleing, edm. of de dreiging hiermee) worden alle nog niet vervallen fakturen opeisbaar.

 15. Wanneer RapidElectro BVBA ten gevolge van overmacht, staking, lock-out edm. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

 16. Geleverde en gefaktureerde goederen worden nooit teruggenomen behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen RapidElectro BVBA en de klant.

 17. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten.

 18. In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd.